שרון פזנר
Sharon Pazner
Political piece No. 2
עבודה פוליטית מס' 2
2016 , 14x14x4cm
בטון ומדיה מעורבת
1,000 ₪