shirel safra
shirel safra
God is up
למעלה הבורא
2016 , 12X16
צבעי גואש על דף ספר
1500 ₪
העבודה הוצגה בתערוכת יחיד שלי במוזיאון ינקו דאדא - "קריאת תנועה" כחלק מגוף עבודות "דפים חדשים" בה לקחתי דפים מספר הילדים המסע המופלא של נילס ואווזי הבר וע"י המחיקה והשארת חלק מהטקסט יצרתי סיפור חדש אשר בו אני חוזר אל מחוזות ילדות.
Wildlife
חיות הבר
2016 , 12X16
צבעי גואש על דף ספר
1500 ₪
העבודה הוצגה בתערוכת יחיד שלי במוזיאון ינקו דאדא - "קריאת תנועה" כחלק מגוף עבודות "דפים חדשים" בה לקחתי דפים מספר הילדים המסע המופלא של נילס ואווזי הבר וע"י המחיקה והשארת חלק מהטקסט יצרתי סיפור חדש אשר בו אני חוזר אל מחוזות ילדות.
A magic moment
רגע קסם
2016 , 12X16
צבעי גואש על דף ספר
1500 ₪
העבודה הוצגה בתערוכת יחיד שלי במוזיאון ינקו דאדא - "קריאת תנועה" כחלק מגוף עבודות "דפים חדשים" בה לקחתי דפים מספר הילדים המסע המופלא של נילס ואווזי הבר וע"י המחיקה והשארת חלק מהטקסט יצרתי סיפור חדש אשר בו אני חוזר אל מחוזות ילדות.
The land is here
האדמה כאן
2016 , 12X16
צבעי גואש על דף ספר
1500 ₪