Submission Instructions

הנחיות להגשת עבודות לתערוכה "מרווחים 2"

  • נושא: לתערוכה אין מוקד תמטי. אנחנו פתוחות לכל נושא.

  • מחיר: כדי להתאים את מחירי העבודות לקהל הקניינים בתערוכה, טווחי המחירים של העבודות בתערוכה הם: 1. טווח נמוך של עד 1000 שקלים; 2. טווח גבוה של עד 5000 ש"ח. אנחנו מבקשים לתמחר את העבודות בשקלים.

  • גודל ומספר עבודות: כל אמןית יכול להגיש עד 2 עבודות, מתוכן נתלה בתערוכה אחת או שתיים בהתאם למגבלות הגודל. במקרים שהעבודות גדולות או חריגות צרו איתנו קשר.

  • מדיה: אנחנו פתוחות לכל סוגי המדיה הפלסטיים. אנחנו מאד מבקשות להעביר עבודות על ניר כשהן ממוסגרות, כי עבודות על נייר שאינן ממוסגרות לא מצליחות להימכר, ואין לנו את האמצעים למסגר את העבודות. לצערנו, אין לנו גם אמצעים להצגת עבודות וידאו וסאונד. לא נוכל להציג עבודות שבירות מאד או עבודות שדורשות התקנה מורכבת.

  • אתיקה: אנחנו מבקשות להימנע מלהגיש לתערוכה עבודות שכוללות רכיבים מהחי ועבודות שצפויות להתפרש כפוגעניות כלפי קבוצות מוחלשות.

  • אוצרות: אנחנו משתדלות להימנע מסלקציה, אבל ייתכן שמגבלות החלל ייאלצו אותנו לדחות חלק מהעבודות.

  • העברת העבודות: את העבודות יש להעביר לגלריה באופן עצמאי בין התאריכים 15-16/10, ולאסוף חזרה מהגלריה בין התאריכים 22-23/10. יש לנו יכולת מוגבלת מאד לסייע בהעברת העבודות ובאחסונן לפני ואחרי התערוכה. אמניםות שצריכיםות סיוע בהעברת עבודות או אחסון זמני של העבודות מחוץ לתקופת התערוכה מתבקשיםות להודיע לנו על כך בהקדם, אבל אנחנו לא יכולות להבטיח שנצליח להיענות לכל הבקשות.

  • תשלום: כל אמןית י/תקבל 25% ממחיר הפדיון. התשלום הזה כולל מע"מ, אם האמןית חייב/ת בגביית מע"מ. כדי לקבל את התשלום יש להעביר לנו את המסמכים הבאים:

  1. עוסק מורשה/פטור: חשבונית עבור הקרן לפיתוח יוזמות שלום ואישורי מס (אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור).

  2. אחר: מכתב דרישת תשלום עבור הקרן לפיתוח יוזמות שלום ותיאום מס (ניתן להפיק תיאום מס במשרדי מס הכנסה או דרך אתר מס הכנסה באינטרנט).

אמנים/ות שיוכלו להציג את המסמכים הדרושים בזמן סגירת התערוכה יקבלו תשלום במזומן במועד הסגירה, בכפוף ליתרת מזומנים מספיקה בקופה. בשאר המקרים התשלום יישלח בצ'ק בדואר רשום תוך 30 יום ממועד קבלת המסמכים.